تماس : 026-34430010-13 (داخلي 483 ) Email: apisociety1384@gmail.com

کلاسهای علمی

کارگاه آموزشی پرورش ملکه زنبورعسل

انجمن علمی زنبورعسل ایران با همکاری مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور در نظر دارد در راستای ارتقا دانش فنی و مهارت زنبورداران دوره آموزش پرورش ملکه را به صورت تئوری و عملی توسط اساتید م

ادامه مطلب

    ;