تماس : 026-34430010-13 (داخلي 483 ) Email: apisociety1384@gmail.com

برگزاری مجمع عمومي انجمن علمي زنبورعسل ايران

برگزاری مجمع عمومي انجمن علمي زنبورعسل ايران

جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه انجمن علمي زنبورعسل كشور در تاريخ سوم مردادماه جاری درسالن گفتگوی  مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور برگزارشد.

 در این نشست طبق دستور جلسه پس از ارائه گزارش هيئت مديره، خزانه دار و بازرس، انتخابات انجام شد و اعضاء براي يك دوره سه ساله انتخاب شدند.

اعضاء اصلي هيئت مديره عبارتند از:دكتر غلامحسین طهماسبی، دكتر مجتبی محرمی ،دكتر ناصر تاج آبادی ، دكتر محمد علی کمالی، مهندس ماشاءاله جمشیدی، مهندس حسین پورقرایی، مهندس مصطفی طالبی و اعضاء علي البدل هيئت مديره: دكتر هوشنگ افروزان ، مهندس آیدا سادات صدرالدینی ، بازرسين اصلي: دکتر شبنم پری چهره، مهندس حامد رضایی ، بازرس علي البدل: مهندس مجید عاکف می باشند.

;