تماس : 026-34430010-13 (داخلي 483 ) Email: apisociety1384@gmail.com

اساسنامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت پزوهشی

دفتر انجمن­های علمی ایران

اساسنامه انجمن زنبورعسل

فصل اول- کلیات و اهداف:

ماده1: به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی صنعت زنبورداری و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه­های پرورش زنبورعسل و علوم وابسته، انجمن زنبورعسل ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می­شود، تشکیل می­گردد.

ماده 2: انجمن مؤسسه­ای غیرانتفاعی است و در زمینه­های علمی، پژوهشی و فنی فعالیت می­کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می­باشد.

ماده 3: مرکز انجمن در تهران و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن­های علمی می­تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیئت مدیره در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می­شود و ملزوم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم- وظایف و فعالیت­ها:

ماده 5: به منظور نیل به هدف­های مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

1-5- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به
گونه­ای با علم پرورش زنبورعسل سر و کار دارند.

2-5- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح­هاو برنامه­های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

3-5- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

4-5- ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و فنی

5-5- برگزاری گردهمایی­های علمی در سطح ملی، منطقه­ای و بین المللی

6-5- انتشار کتب و نشریات علمی.

فصل سوم- انواع و شرایط عضویت

1-6- عضویت پیوسته:

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حدأقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته پزشکی – دامپزشکی – علوم کشاورزی شامل (پرورش زنبورعسل، حشره شناسی، دامپروری، زراعت، باغبانی و  . . ) منابع طبیعی و رشته­های وابسته باشند، می­توانند به عضویت پیوسته درآیند.

2- 6 عضویت وابسته:

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته­های مذکور در بند 1 – 6 شاغل باشند.

3-6- عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته­های مذکور در بند 1 – 6 به تحصیل اشتغال دارند.

4-6- عضویت افتخاری:

شخصیت­های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه­های مرتبط با پرورش زنبورعسل حائز اهمیت خاص باشد یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک­های مؤثر و ارزنده­ای نموده باشند.

5- 6- اعضای مؤسساتی (حقوقی)

سازمان­هایی که در زمینه­های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می­توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره1 : افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته­های مذکور در بند 1 – 6 می­توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره2: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می­شوند.

ماده 7: هر یک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می­گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی­کند.

تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می­یابد.

1-8- استعفای کتبی

2-8- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

فصل چهارم ارکان انجمن

ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:

الف: مجمع عمومی         ب: هیئت مدیره              ج: بازرسان

ماده 10: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق­العاده تشکیل می­شود.

1-10- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می­شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می­یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

2-10- مجمع عمومی فوق­العاده در مورد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرسان و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می­شود.

3-10- در صورتی که جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت آراء به صورت کتبی براساس آیین نامه­ای که توسط هیئت مدیره تدوین می­شود اخذ خواهد شد.

تبصره1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حدأقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره 2: یک سوم اعضای پیوسته می­توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکل مجمع عمومی فوق­العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دتور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

تبصره 4: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق­العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

ماده 11: وظایف مجامع عمومی

الف- مجمع عمومی عادی

 • انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان
 • تصویب خط مشی انجمن
 • بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرسان
 • تعیین میزان حق عضویت
 • عزل هیئت مدیره و بازرسان
 • بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه­های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

ب – مجمع عمومی فوق­العاده

 • تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
 • تصویب انحلال انجمن

تبصره 1: مجامع عموم توسط هیئت رئیسه­ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می­شوند.

تبصره 2: اعضای هیئت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب هیئت مدیره و بازرسان کاندیدا کرده­اند.

پ- هیئت مدیره

ماده 12: هیئت مدیره انجمن مرکب از 7 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل است که هر 3 سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می­شوند.

1-12- هیچیک از اعضاء نمی­توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.

2-12- حدأکثر دو عضو مشمول بند (1-12) در صورت کسب بیش از دو سوم آراء می­توانند برای یک دوره­ی دیگر به عضویت هیئت مدیره درآیند.

3-12- عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

4-12- هئیت مدیره حدأکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می­نماید.

5-12- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و خزانه­دار همراه با مهر انجمن و نامه­های رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر انجمن معتبر است.

6-12- هیئت مدیره موظف است برحسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حدأقل سه روز است.

7-12- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می­یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

8-12- کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورت جلسات هیئت مدیره نگهداری می­شود.

9-12- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

10-12- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

11-12- شرکت بازرسان در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.  

ماده 13: هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می­باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

1-13- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

2-13- تشکیل گروه­های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

3-13- هیئت مدیره می­تواند هر اقدام و معامله­ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام دهد.

4-13- جز درباره­ی موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیمی و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت دارا می­باشد.

5-13- تهیه گزارش سالانه و تنظیم ترازنامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه­های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر

6-13- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر

7-13- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

8-13- اجرای طرح­ها و برنامه­های علمی در چارچوب وظایف انجمن

9-13- جلب هدایا و کمک­های مالی

10-13- اهدای بورس­های تحقیقاتی و آموزشی

11-13- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

12-13- ارسال گزارش­های لازم به کمیسیون انجمن­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

13-13- هیئت مدیره موظف است ظرف حدأکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن­های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیئت مدیره پیشین تا تأیید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ج- بازرسان:

ماده 14: مجمع عمومی عادی 2 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر را به عنوان علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب می­نمایند.

تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 15: وظایف بازرسان به شرح زیر است:

1-15- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

2-15- بررسی گزارش سالانه هئیت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

3-15- گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرسان قرار گیرد.

فصل پنجم – گروه­های علمی انجمن

ماده 16: انجمن می­تواند گروه­ها و کمیته­های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می­پردازند.

 1. گروه­های تخصصی
 2. کمیته آموزش و پرورش
 3. کمیته انتشارات
 4. کمیته آمار و اطلاعات
 5. کمیته پذیرش و روابط عمومی
 6. کمیته گردهمایی­های علمی

1-16- انجمن مجاز به تشکیل گروه­ها و کمیته­های دیگری که برحسب نیاز احساس می­شود، نیز می­باشد.

فصل ششم - بودجه و مواد متفرقه

ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:

1-17- حق عضویت اعضا

2-17- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره­ای و فروش کتب و نشریات علمی

3-17- دریافت هدایا و کمک­ها

4-17- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهد شد.

ماده 18: درآمدها و هزینه­های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می­شود.

ماده 19: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوی به نام انجمن نزد بانک­های کشور نگهداری می­شود.

ماده 20: هیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی­توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمایند.

ماده 21: کلیه مدارک و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت­های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می­شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت­دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 22: هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده 23: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه­ها و حزب­های سیاسی را ندارند.

ماده 24: در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه­ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیئت تسویه­ای موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی­ها کلیه داریی­های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده 25: این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده، 46 زیرماده و 15 تبصره در جلسه مورخ 11/3/84 مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.

;