تماس : 026-34430010-13 (داخلي 483 ) Email: apisociety1384@gmail.com

تاریخچه

تأسيس اين انجمن از مدت­ها قبل به عنوان يكي از مهمترين نيازهاي محقيقن ، دانشجويان و زنبورداران در محافل مختلف مطرح مي شد. در سال 1372 كه اولين سمينار زنبورعسل ايران در مؤسسه تحقيقاتي علوم دامي برگزار گرديد تأسيس انجمن زنبورعسل بعنوان يكي از    خواست­ هاي مهم شركت كنندگان در قطعنامه سمينار گنجانده شده و از آن به بعد نيز در قطعنامه سمينارهاي بعدي تشكيل انجمن و انتشار مجله علمي تخصصي زنبورعسل و تأسيس دوره­هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد زنبورعسل از خواستهاي مهم متخصصين و     صاحب­نظران اين رشته بود.

در سال 1383 با همت هيأت مؤسس براي تأسيس اين انجمن تلاشها براي رسيدن به اين هدف شكل گرفت و نهايتاً موافقت با تشكيل انجمن در سال 1384به تصويب وزارت علوم گرديد.

در سال 1384 انجمن زنبورعسل تأسيس گرديد و با تشكيل مجمع عمومي اعضاي هيأت مديره براي مدت سه سال انتخاب شدند.

;