تماس : 026-34430010-13 (داخلي 483 ) Email: apisociety1384@gmail.com

شرایط ارسال مقاله

راهنمای تهیه مقاله برای درج در نشریه

این نشریه مقالات تحقیقی ، تحلیلی ، ترویجی و ترجمه ای در زمینة زنبورعسل را پذیرفته و پس از ارزیابی تخصصی، پذیرش قطعی، مشروط و یا رد مقاله را به نگارندگان اعلام خواهد کرد.

روش نگارش :

 1 -  اصل مقاله باید توسط نرم افزار Word 2007 یا Word 2010 با 5/2 سانتی متر حاشیه از طرفین و فواصل سطر متن (1 سانتی متر) نوشته شود و به آدرس وب سایت مجله علوم و فنون زنبورعسل ایران http://hbsj.areo.ir ارسال گردد.

2- علائم اختصاری و همچنین اصل کلمات  و عباراتی که معادل فارسی آن در متن مقاله درج شده با قید شماره در پاورقی منعکس گردد.

3 – عکس ها و جداول باید دارای عناوین گویا بوده بطوریکه حاکی از مندرجات و محتوای آن ها باشد (با ذکر منبع و واحد برای جداول و ذکر منبع برای عکسها ).

4 – نسخه اصلی عکس ها ارسال گردد.

5 – در مقالات ارسالی باید  عنوان مقاله ، نام و نام خانوادگی و سمت نگارنده‌گان ، به ترتیب اولویت ، محل خدمت ، سال تحقیق و همچنین ایمیل  و تلفن تماس در یک  صفحه  جداگانه نوشته شده و ارسال گردد.

6 – ارسال فایل حاوی آخرین نگارش مقاله تصحیح شده با تایپ  Word 2007 یا Word 2010 پس از پذیرش نهایی مقاله موجب تسریع در کار می گردد.

بخش‌های لازم هر مقاله :

1– عنوان مقاله : باید مختصر، گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد و از 25 کلمه تجاوز نکند.

2- نحوه نوشتن آدرس نویسنده با ذکر چند نمونه  در زیر مشخص می شود:

الف - گروه- دانشکده- دانشگاه-شهر- کشور

 ب - بخش- موسسه-شهر -کشور

3– چکیده : خلاصه ای از مقاله با تأکید بر روش کار و نتایج اصلی حاصل از تحقیق (حداکثر 10 خط و در یک پاراگراف).

4– مقدمه : شرح مختصری درباره موضوع شامل : اهمیت ، پیشینه ، هدف ، منطقه مورد مطالعه و بررسی اجمالی یافته های سایر محققین با ذکر منبع .

5- مواد و روش ها : شرح مواد و روش های مورد استفاده ، جامعه آماری ، روش های نمونه گیری و نحوه تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات ( از ذکر کامل روش های اقتباس شده خودداری کرده و فقط به ارائه اصول و ذکر مأخذ اکتفا شود).

6- مشاهدات و نتایج : شامل اطلاعاتی است که در حین تحقیق بدست آمده و به صورت جداول، اشکال، منحنی ها و توضیحات مربوطه به صورت علمی بررسی و بیان می شود.

7- بحث : نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و با توجه به هدف بررسی نتایج بدست آمده و در نظر گرفتن یافته های دیگران، دید قضاوتی و انتخابی داشته و در نهایت بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهادات علمی و اجرائی ارایه می گردد.

8 – سپاسگزاری : برحسب ادب و حفظ جایگاه سازمان ها و افراد ذیربطی که در اجرای پروژه سهمی داشته اند، مقتضی است در چند کلمه از آن ها یاد و قدردانی شود.

9 – روش نگارش منابع براساس روش ونکوور باشد.

  

راهنمای نگارش “ فهرست منابع”  به سبک ونکوور

اصول مربوط به شیوه ونکوور 

 • فهرست منابع، باید حاوی مشخصات منابعی باشد که درتهیه  نوشته خود مورد استفاده قرار داده اید، مثل کتاب، مقاله چاپ شده در یک مجله، جزوه آموزشی و یا حتی مطلبی در محیط وب (اینترنت).
 • این مشخصات باید به صورتی نوشته شوند که خوانندگان متن شما بتوانند به سهولت منبع مورد نظر را یافته و به اصل آن رجوع نمایند.
 • فهرست منابع تهیه شده را باید در پایان متن خود قرار دهید.
 •  ترتیب نوشتن منابع در این فهرست، به ترتیب استفاده یا ظهور آنها در متن و با استفاده از اعداد در داخل پرانتز مشخص می شود به عبارتی دیگر به هر منبع مورد استفاده یک عدد اختصاص می یابد.
 •  وقتی که به هر منبع ، عددی اختصاص می دهید، هربارکه در متن مجددا می خواهید  به آن منبع استناد کنید، باید همان عدد را درج نمایید. 
 • به عنوان یک قاعده کلی، این اعداد بعد از نقطه و کاما در آخر هر جمله و داخل پرانتز قرار می گیرند.
 •  علائم نقطه گذاری بسیار مهم هستند چون هریک دارای مفهومی از نظر استانداردهای بین المللی هستند.
 •  وقتی در بخشی از متن به چند منبع ( که شماره های آنها، متوالی و پشت سر هم است ) استناد کنید، از خط فاصله ( - ) برای توالی اولین عدد و آخرین عدد استفاده کنید. مثل : (8-3)
 • وقتی در بخشی از متن، به چند منبع ( که شماره های آنها پشت سرهم نیست) می خواهید استناد کنید، بین هر شماره با شماره بعدی، یک علامت ویرگول و بدون فاصله قرار دهید. مثل:  (8، 7، 6 ، 2 ) یا ( 10، 7، و 5-2 )    

  

الف - چگونه مشخصات منابع مورد استفاده را در “ فهرست منابع” درج کنیم       

کتاب انگلیسی: مشخصات کتاب به شکل زیر نوشته می شود:

نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف یا حروف اول نام کوچک(نقطه) نام کتاب(نقطه)شماره ویرایش(نقطه) محل نشر(: ) ناشر(; ) سال انتشار(نقطه) 

مثال:

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996. 

نکات مهم: 

 1. اگر نویسندگان کتاب، شش نفر یا کمتر از شش نفر بودند، باید نام همه آنان درج شود. در هنگام تایپ اسامی، بین هر اسم، یک ویرگول و سپس یک فاصله قرار دهید. پس از تایپ آخرین اسم، به جای ویرگول، نقطه بگذارید.
 2. اگر اسامی افراد بیش از شش نفر باشد، ابتدا نام شش نفر اول را تایپ کرده و پس از درج یک ویرگول و یک فاصله، عبارت ‘et al” را تایپ کنید سپس یک نقطه و یک فاصله درج نمایید.
 3. اسامی افراد به همان ترتیب درج آنها در کتاب تایپ شوند.
 4. شماره ویرایش مثل: 2nd ed ; 4th ed ; 3rd ed;              
 5. ممکن است به جای  نویسنده، ویراستار یا سازمانی مسئول تهیه اثر باشد، به مثالهای زیر توجه کنید.

Martin JB, Kasper DL, et al, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 14th ed. New York: McGraw Hill; 1998.

ویراستار /گردآورنده به عنوان نویسنده 

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

 سازمان به عنوان نویسنده و ناشر

Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute; 1992.

   مشخصات بخشی یا فصلی از کتابی که بوسیله یک یا چند نویسنده نوشته شده است

نام خانوادگی نویسنده فصل ( فاصله) حرف اول نام کوچک (نقطه) نام فصل (نقطه) (In ) (: ) نام خانوادگی نویسنده یا ویراستار کتاب (فاصله) حرف اول نام کوچک (نقطه) نام کتاب (نقطه) شماره ویرایش (نقطه) محل نشر (: ) ناشر(; ) سال انتشار(نقطه)صفحه اول(خط تیره) صفحه آخر فصل(نقطه) 

به مثالهای زیر توجه کنید: 

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.

 

Blaxter P. Social health and class inequalities. In: Carter C, Peel J, editors. Equalities and inequalities in health. 2nd ed. London: Academic Press; 1976. p. 165-78. 

نکات مهم: 

 1. اولین حرف نام نویسنده، ویراستار ، عنوان و همچنین کلمات و نامهای خاص را با حروف بزرگ تایپ کنید.
 2. محل نشر یعنی اولین شهری که در پایین صفحه عنوان کتاب نوشته شده است . اگرنام  بیش از یک شهر وجود دارد، فقظ نام اولین شهر را درج کنید. از به کار بردن کلماتی مانند USA یا Britania  و نظایر آن خودداری کنید.
 3. اسم ناشر را بطور کامل و خوانا بنویسید.
 4. برای شماره صفحه نخست حرف P (نقطه) را تایپ کنید و سپس شماره صفحات منبع مورد استفاده را بنویسید. مثل: p. 122-9

     5. زمانی که از صفحات مختلف یک منبع استفاده کرده اید و شماره صفحات        هم پشت سرهم و متوالی نیست، مشابه مثال زیر عمل کنید:  

     p. 333,338,340-5 

    6. چنانچه کتاب مورد استفاده از چند جلد تشکیل شده ، شماره جلد را پس      از تاریخ انتشار و قبل از صفحات بنویسید. بجای استفاده از کلمه Volume      (جلد) ، از کوتاه شده آن یعنی Vol استفاده کنید. مثل:

New York: Academic press; 2003. Vol. 2 p. 134-48 

در مقالات انگلیسی  مشخصات مقاله به شکل زیر نوشته می شود:

عنوان مقاله(نقطه)نام مجله(فاصله)سال انتشار(فاصله)ماه(; )جلدیا دوره انتشار(شماره)(: ) شماره صفحات 

مثال: 

Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction.

Hematol Oncol Clin North Am 1995 Apr;9(2):58-63

نکات مهم:

1- نوشتن جلد و شماره مجله ضروری است. 

2-عنوان مجله  را مطابق سبک مدلاین Medline به صورت مخفف بنویسید. در واقع شیوه نگارش مشخصات مقاله در پایگاه اطلاعاتی مدلاین به سبک استاندارد ونکوور است .نشانی  اینترنتی پایگاه مدلاین:

   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

به مثالهای زیر توجه کنید: 

 Br J Urology    به جای British Journal of Urology

N Eng J Med    به جای  New England Journal of Medicine

Am J Hum Genet  به جای  American Journal of Genetics

مثالهای دیگر برای مقاله چاپ شده در مجلات:

ضمیمه یک جلد

Volume with supplement      
Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health Perspect 1994;102 Suppl 1:275-82.

 ضمیمه یک شماره

Issue with supplement 
Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women's psychological reactions to breast cancer. Semin Oncol 1996;23(1 Suppl 2):89-97. 

بخشی از یک جلد 

 Volume with part
Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in non-insulin dependent diabetes mellitus. Ann Clin Biochem 1995;32(Pt 3):303-6

بخشی از یک شماره

 Issue with part
Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of flap lacerations of the leg in ageing patients. N Z Med J 1994;107(986 Pt 1):377-8.

منابع الکترونیکی : عبارتند از: نرم افزار Software؛  صفحات وب Web Pages ؛ مجلات الکترونیکی Electronic Journals ؛ کتابهای الکترونیکی Electronic Books و پایگاههای اطلاعاتی Databases .

منابع اینترنتی ثابت نیستند. یعنی ماهیت اطلاعات در اینترنت متغیر بوده و ممکن است هر لحظه نشانی یک سایت تغییر کند و یا هر روز اطلاعات جدیدی وارد صفحات سایتها شود که ممکن است کاملا" متفاوت از اطلاعات پیشین باشد. 

 •  اگر صفحه اینترنتی دارای نویسنده است مانند مثال زیر عمل کنید

 

Kilmartin M. Women in GP: a strategy for women GPs. 2003. RACGP Online. Available at: URL:http://www.racgp.org.au/. Accessed Jul 30, 2003.

 1. نویسنده :  Kilmartin M.
 2. عنوان صفحه(مدرک):  Women in GP: a strategy for women GPs. و سال انتشار مطلب 2003
 3. عنوان وب سایت:  RACGP Online.
 4. درج عبارت Available at و سپس نشانی اینترنتی
 5. تاریخ مشاهده صفحه  Accessed Jul 30, 2003.

یک مثال دیگر : 

McCook A. Pre-diabetic Condition Linked to Memory Loss. 2003. Available at:.http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_11531.html. Accessed Sep16, 2004. 

اگر صفحه اینترنتی نویسنده ندارد،  ابتدا عنوان مطلب را درج کنید:

High blood pressure in pregnancy. 2001. Available at: http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/hbp_preg.htm Accessed Oct 21, 2002

مقاله یک مجله الکترونیکی موجود در پایگاه اطلاعاتی تمام متن ProQue

 •   برای درج مشخصات مقاله یک مجله الکترونیکی موجود در پایگاههای اطلاعاتی مختلف مانند مثال زیر عمل کنید.
 • درج مشخصات مقاله مجله الکترونیکی مشابه مواردی است که برای درج مشخصات مقاله انگلیسی به کار می برید. تنها تفاوت، درج  عبارت [serial online]  به معنای “ نشریه الکترونیکی” و ذکر نام پایگاه اطلاعاتی مانند proquest; Elsevier; ScienceDirect; Blackwell Synergy  و نظایر آن است 

Rockwood K, Graham JE, Fay S. Goal setting and attainment in Alzheimer's disease patients treated with donepezil. J Neurol Neurosurg Psychiatry [serial online] 2002; 73(5):500-507. Available from: Proquest , Accessed Dec 19, 2003. 

کتاب  الکترونیکی:

اگر از متن کتابی استفاده می کنید که به شکل CD است ، مانند مثالهای زیر عمل کنید: 

The Oxford English dictionary [book on CD-ROM]. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 1998. 

Martindale: the complete drug reference [book on CD-ROM]. Englewood,CO: Micromedex; 1999. Based on: Parfitt K, editor. Martindale: the complete drug reference. London: Pharmaceutical Press; 1999. 

اگر از متن کتابی استفاده می کنید که در محیط اینترنت است، مشابه مثالهای بالا بنویسید و به جای عبارت [book on CD-ROM]  عبارت [book online] را جایگزین کنید. 

مکاتبات با پست الکترونیکی

Smith P. New research projects in gastroenterology [online]. E-mail to Matthew Hart (mh@hospital.wa.gov.au) Feb 5, 2000.

کتاب فارسی: مشخصات کتاب فارسی به شکل زیر نوشته می شود: 

نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف یا حروف اول نام کوچک(نقطه) نام کتاب(نقطه)شماره ویرایش(نقطه) محل نشر(: ) ناشر(; ) سال انتشار(نقطه) 

مثال: 

با یک نویسنده

حسینی، ابوالقاسم. اصول بهداشت روانی. مشهد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1371.

فرید حسینی، رضا. پاتوفیزیولوژی بیماریهای رماتیسمی و خود ایمنی. مشهد: آستان قدس رضوی، 1365. 

با دو نویسنده

امتیازی، گیتی ; کریمی، محسن. مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک. ویرایش 2 . اصفهان: مانی، 1375.

 بیش از سه نویسنده

فرهودی، ابوالحسن و همکاران. بیماریهای نقص ایمنی، تشخیص و درمان . تهران: علمی، 1365. 

ترجمه یک اثر:

لانگمن، جان. رویان شناسی پزشکی لانگمن. ترجمه کورش عظیمی، مهدی صرافی. تهران: اندیشه روشن، 1379.

گلیک، برنارد; پاسترناک، جک. بیوتکنولوژی مولکولی: اصول و کاربرد DNA نوترکیب. ترجمه جواد بهروان. مشهد: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، 1382.

 کتاب چند جلدی با عنوانی عام و عنوانهای خاص هر جلد:

هاریسون، تنسلی راندولف. اصول طب داخلی. ج 3: بیماریهای دستگاه گوارش. ترجمه محمد ناظم. تهران: چهر 1365.

چنانچه جلدها عنوان جداگانه نداشته باشد، ج 2 یا ج 3 را پس از تاریخ نشر قرار دهید و سپس شماره صفحات را بنویسید. 

فصلی یا بخشی از یک کتاب که دارای نویسنده است:

فرهنگ، مهرداد. بیماریهای آلرژیک کودکان. در: مسایل روزمره طب اطفال. گردآورنده محمد توکلی. تهران: دانشجو، 1364. 

 مقاله فارسی:

حاجی ترخانی، امیرحسن. جامعه پزشکی و استفاده از اطلاعات علمی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال اول، ش 2 (تابستان 1372) : 72-76

پایان نامه:

گلعلی پور، محمد جعفر. " سیر تکامل طبیعی و غیر طبیعی مشتقات قوس اول برونشیال در جنین." پایان نامه دکترای تخصصی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1374.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;