تماس : 026-34430010-13 (داخلي 483 ) Email: apisociety1384@gmail.com

هیئت مدیره

 لیست اعضاء هيأت مديره انجمن زنبورعسل ایران  دوره اول سال 1384 تا 1387

تعداد

اسامي هيات مديره سابق

سمت

تلفن همراه

تلفن ثابت

پست الكترونيك

1

دکتر رحیم عبادی

رئیس 

 09131055472

03113913404

ebadir@cc.iut.ac.ir

2

دکتر غلامحسین طهماسبی

نائب رئیس 

09122651927 

02614464219

hosein_tahmasbi@hotmail.com

3

دکتر محمد صانعی شریعت پناهی

عضو

فوت شد

-

-

4

دکتر محمد عراقی

عضو

09127972834

02144337244

araghimoh@yahoo.com

5

دکتر عباس میراب­زاده

عضو

09121488706

02166028561

mirabzadeh33@yahoo.com

6

مهندس ماشاءاله جمشیدی

خزانه ­دار

09123502868

02188943295

mashalahj@yahoo.com

7

مهندس حسین پورقرایی

دبیر

09127947149

 

p.pourgharaei@gmail.com

 

لیست اعضاء هيأت مديره انجمن زنبورعسل ایران دوره دوم سال 1387 تا 1390

تعداد

اسامي هيات مديره سابق

سمت

تلفن همراه

تلفن ثابت

پست الكترونيك

1

دکتر غلامحسین طهماسبی

رئیس 

09122651927 

02614464219

hosein_tahmasbi@hotmail.com

2

دکتر محمد عراقی

نائب رئیس 

 09127972834

02144337244 

araghimoh@yahoo.com 

3

دکتر محمد صانعی شریعت پناهی

عضو

فوت شد

-

-

4

دکتر عباس میراب­زاده

عضو

09121488706

02166028561

mirabzadeh33@yahoo.com

5

مهندس مجید عاکف

عضو

09155177910

05117016000

m_akef4000@yahoo.com                  

6

مهندس ماشاءاله جمشیدی

خزانه ­دار

09123502868

02188943295

mashalahj@yahoo.com

7

مهندس حسین پورقرایی

دبیر

09127947149

 

p.pourgharaei@gmail.com

 

1393 لیست اعضاء هيأت مديره انجمن زنبورعسل ایران دوره سوم سال 1390 تا

تعداد

اسامي هيات مديره سابق

سمت

تلفن همراه

تلفن ثابت

پست الكترونيك

1

دکتر غلامحسین طهماسبی

رئیس 

09122651927 

02614464219

hosein_tahmasbi@hotmail.com

2

دکتر حسن نظریان

نائب رئیس 

09122651927 

02614464219

ha_nazarian@yahoo.com

3

دکتر رحیم عبادی

عضو

09131055472

03113913404

ebadir@cc.iut.ac.ir

4

دکتر غلامعلی نهضتی

عضو

09123634092

02612248082

nehzati@ut.ac.ir

5

دکتر احد صحراگرد

عضو

09111342448

01317271313

Sahra1330@yahoo.com

6

دکتر اردشیر آریانا

عضو

09135494170

03113912410

Aria81r@yahoo.com

7

مهندس رحیمه سپهری

دبیر

09126418288

02417276387

Sepehri_r@znu.ac.ir

 

لیست اعضاء هيأت مديره انجمن زنبورعسل ایران دوره چهارم سال 1393 تا 1396

تعداد

اسامي هيات مديره

سمت

تلفن همراه

تلفن ثابت

پست الكترونيك

1

دکتر محمدعلی کمالی سروستانی

رئیس 

09121300365

---

kamali1336@gmail.com

2

دکتر احدصحراگرد

نائب رئیس 

09111351540 

01336690274

sahra1330@yahoo.com

3

دکتر مجتبی محرمی

عضو

09123775706

02634570038

mojmoharrami@yahoo.com

4

دکتر حسن نظریان

عضو

09121055412

02636700880

ha_nazarian@yahoo.com

5

مهندس ماشاءاله جمشیدی

عضو

09123502868

02143540000

mashalahj@yahoo.com

6

مهندس مجید عاکف

عضو

09155177910

05137628330

m_akef4000@yahoo.com

7

مهندس حسین پورقرائی

دبیر

09127947149

021664317118

p.pourgharaei@gmail.com

 

 

                                         لیست اعضاء هيأت مديره انجمن زنبورعسل ایران دوره پنجم سال 1396تا 1399

تعداد      

اسامي هيات مديره                  

سمت                 

تلفن همراه                

تلفن ثابت                  

پست الكترونيك                                    

1

دکتر غلامحسین طهماسبی

رئیس 

09122651927 

02122200080

tahmasbigholamhosein@Gmail.com

2

دکتر محمد علی کمالی سروستانی

نائب رئیس 

09121300365

 

......

3

دکتر مجتبی محرمی

عضو

09123775706

02634570038

mojmoharrami@yahoo.com

4

دکتر ناصر تاج آبادی

عضو

09120939288

02634464219

ntajabadi@yahoo.com

5

مهندس ماشاءاله جمشیدی

عضو

09123502868

02143540000

mashalahj@yahoo.com

6

مهندس مصطفی طالبی اسفندارانی

عضو

09123614288

03132652432

talebiesfandarani1@yahoo.com

7

مهندس حسین پورقرایی

دبیر

09127947149

021664317118

p.pourgharaei@gmail.com

 

 
 

 

;