تماس : 026-34430010-13 (داخلي 483 ) Email: apisociety1384@gmail.com

اهداف انجمن

- گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی صنعت زنبورداری و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های پرورش زنبورعسل و علوم وابسته

- انجام هرگونه تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم پرورش زنبورعسل سر و کار دارند.

- همکاری با نهادهای اجرایی – علمی – پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرحها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی

- ترغیب و تشویق پژوهشگران

- تجلیل از محققان و استادان ممتاز و ارائه خدمات آموزشی- پژوهشی و فنی

- برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی- منطقه ای و بین المللی

- انتشار کتب و نشریات علمی داخلی

;